ОРИОН РГ | Отчитане и заплащане на труд по време на празници и уикенди.
16623
single,single-post,postid-16623,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
xdfghj

29 Ное. Отчитане и заплащане на труд по време на празници и уикенди.

Може ли работодателят да задължи служител да работи през уикенд или празник? Може ли служител да работи по своя инициатива в наши дни? Как се компенсира работата през уикендите и празниците? Как се заплащат тези дни?
Почивните и празничните дни са видове почивка на служителите, в които те не полагат труд свързан с предприятието.
Кои дни са празници?
Съгласно Чл. 154. от Кодекса на труда на Република България официални празници са:
1 януари – Нова година;
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;
6 септември – Ден на Съединението;
22 септември – Ден на Независимостта на България;
1 ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.
(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.
Кои дни са уикенд?
При петдневна работна седмица на служителите се предоставят два почивни дни седмично, а при шестдневна работна седмица – един ден. При петдневна и шестдневна работна седмица общият почивен ден е неделя. Вторият почивен ден при петдневна работна седмица се установява с акт на работодателя или график на смени. Понастоящем законът не задължава работодателя да предоставя и двата почивни дни като поредни, но такава процедура може да бъде установена с колективни трудови договори.
Разрешава ли се работа по време на празници и уикенди?
По инициатива на работника или служителя се разрешава работа в почивни и празнични дни въз основа на писмено искане от служителя и заповед на работодателя.
По инициатива на работодателя работата през почивните дни и празниците е разрешена само с писменото съгласие на служителя и при наличие на заповед от работодателя, с изключение на случаите, установени от закона, когато работодателят може да привлече служител към работа в тези дни без негово съгласие. Тези случаи са конкретно описани в Чл.144 от Кодекса на труда.
Чл. 144. Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:
1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. за извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред;
3. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
4. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
5. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
6. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
7. за извършване на усилена сезонна работа.
Има категории работници, които според закона не могат да бъдат „задължени“ да полагат извънреден труд. Чл. 147 от КТ – Не се разрешава полагане на извънреден труд от: работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст; бременни работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро; майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие; трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи; работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие. Не се разрешава полагането на извънреден труд, освен в случаите по чл. 144, т. 1 – 4 от работници и служители, за които е установено намалено работно време по чл. 137, ал. 1, т. 1.
Работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени правилата на този кодекс, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор.
Как се изчислява заплащането по време на празници и уикенди, при нормирано работно време?
Чл. 262. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
1. 50 на сто – за работа през работните дни;
2. 75 на сто – за работа през почивните дни;
3. 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.
(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.
Как се изчислява заплащането на извънреден труд при ненормирано работно време?
За извънреден труд, положен от работници и служители с ненормиран работен ден през дните на седмичната почивка и през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3. Работниците, работещи на ротационен принцип, почивните дни, са дни на междусменна почивка. Ако смяната на служителя се пада в събота или неделя, тогава такава работа не се счита за работа през почивните дни и се заплаща в обичайния размер, тъй като тези дни са работни дни за служителя. Ако служителят е включен в работа през периода между смените, тогава тези дни се заплащат 75 на сто от уговореното възнаграждение. Заплащането за работа в празнични дни, съвпаднали с периода на смяната, се заплаща 100 на сто.
Прилагат ли се правилата за работа за празници и уикенди за чуждестранни фирми?
Трябва ли чуждестранни компании или компании с чуждестранни учредители или ръководства да спазват правилата относно почивните дни и празниците, дори ако техните страни имат различни правила?
Съгласно този кодекс описаните правила, трябва да бъдат спазвани. Освен ако не е предвидено друго в закони и международни договори, за служители и работодатели, намиращи се на територията на Република България, включително клонове и (или) представителства на чуждестранни юридически лица, които са преминали счетоводна регистрация. По този начин спазването на установените норми за работа и заплащане на работа през почивните и празничните дни се отнася за тези категории работодатели.

Не се колебайте да се свържете нас, за консултация или оферта за Вашия бизнес: 0887238055
skorionrg@gmail.com