ОРИОН РГ | Работа от разстояние изисква ли работно място ?
16626
single,single-post,postid-16626,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
Untitled-3

30 Ное. Работа от разстояние изисква ли работно място ?

Последните години все повече хора минават в дистанционен режим на работа, когато трудовата им дейност позволява това. Ако сега започвате работа в тази форма, вероятно сте подготвени с инвентара и помещението, в което ще полагате труд. Но ако сте от другата страна и работата от разстояние Ви е изненадала, има няколко неща които е необходимо да знаете.

  1. Възможно ли е работодателят сам да промени режима на работа за работника?

Според чл. 107 от Кодекса на труда преминаването в „работа от разстояние“ има доброволен характер. Разботодателят може да предложи на работника тази форма, което при съгласия от негова страна се урежда с допълнително споразумение.

Чл. 107з. (Нов – ДВ, бр. 82 от 2011 г.) (1) Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

(2) Работата от разстояние има доброволен характер.

(3) Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването и.

(4) Работодателят може да предложи на работника или служителя с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът на работника и служителя не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

(5) Работникът или служителят може да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.

  1. Може ли работодателят да поиска извършване на работа както от разстояние, така и от помещенията му в различни дни?

Когато в договора с работника е упоменат смесен режим на работа, може по предварителна уговорка или съставен план да се извършва дайността, както от офиса на фирмата, така и от разстояние. Например, ако става дума за проект, за който е необходимо използването на конкретна офис техника, тази част от него може да се подготви в помещенията на работодателя. Останалата част по същия проект, може да бъде подготвена от разстояние.

Чл. 107з. (6) С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят:

  1. смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане;
  2. възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.

(7) Конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването и се определят в индивидуалния трудов договор.

(8) С индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя могат да се приемат правила, чрез които да се определят:

  1. редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
  2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.
  • При извършване на работа от разстояние, мога ли сам да променям „работното място“?

Да, с допълнително споразумение към трудовия договр. Нямате право да извършвате работа от разстояние в помещение или локация различна от уговорената между Вас и работодателя. Тъй като по закон той носи отговорност за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. При подписването на Вашия договор задължителен реквизит е – работно място. Определяйки адрес за извършване на дейността, Вие заедно с работодателя трябва да спазвате същите законови разпоредби, както при работа в офиса.

Чл. 107к. (Нов – ДВ, бр. 82 от 2011 г.) (1) Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

(2) Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му.

(3) Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

(4) Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

(5) Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както следва:

  1. работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“;
  2. работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.

(6) Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.

Ако имате допълнителни въпроси, относно такъв тип трудови договори, не се колебайте да се свържете нас  0887238055   skorionrg@gmail.com