ОРИОН РГ | Редовно работно време: какви промени да очаквате?
16618
single,single-post,postid-16618,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
xcvb

29 Ное. Редовно работно време: какви промени да очаквате?

С наближаването на празниците работата в някои сектори се засилва, а това може да доведе до промяна на работното време за работниците. В тази статия ще изясним някои основни положения свързани с редовното работно време. Кога и как може да бъде удължавано? По какъв начин се компенсира допълнителният труд? Може ли работодател да откаже отпуска, ако сте решили да „слеете“ празниците?

Според Кодекса на труда за редовно работно време се счита, извършване на работа в петдневна работна седмица с нормална продължителност от 40 часа седмично. Като полаганият труд през деня е с дължина 8 часа. Когато са налице производствени причини (увеличен обем от работа), работодателят може да удължи редовното работно време с писмена заповед. Максималната продължителност на удълженото редовно работно време е до 10 часа на ден.

Чл. 136а. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
(2) Продължителността на удължения работен ден при условията по ал. 1 не може да надвишава 10 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да надвишава 48 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – 40 часа. Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време.
(3) Удължаването на работното време по ал. 1 и 2 се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно.

Компенсацията на удълженото работно време, когато то не е СИРВ, следва да бъде чрез неговото намаляне в срок до 4 месеца. Иначе казано, ако по празниците работите с удължено работно време, след преминаване на засиления период, ще работите с намалено. В случаите, когато положеният труд се извършва и отчита като сумарно работно време, компенсацията след определения за изчисление срок, следва да бъде заплатена по чл.262 от КТ

Чл. 136а. (4) В случаите по ал. 1 работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване в срок до 4 месеца за всеки удължен работен ден. Когато работодателят не компенсира удължаването на работното време в посочения срок, работникът или служителят има право сам да определи времето, през което ще се компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
(5) При прекратяването на трудовото правоотношение преди компенсирането по ал. 4 разликата до нормалния работен ден се заплаща като извънреден труд.

(6) За работниците и служителите по чл. 147 удължаване на работното време се допуска при условията на този член за полагане на извънреден труд.

Чл. 262. т.4 Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Тъй като увеличаването на обема на работа в края на календарната година, не е задължително явление за всички сфери на дейност, е възможен случай, в който може да бъде въведено непълно работно време. Когато са налице други фактори, като намаляне обема на работа или обявено извънредно положение, работодателят може да избере дали този тип на работа да се използва за цялата фирма или само за определени отдели.

Чл. 138а. (1) При намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.
(3) Продължителността на работното време по ал. 1 и по ал. 2 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.
(4) С оглед създаване на възможност за преминаване от пълно на непълно работно време или обратно работодателят:
1. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, независимо дали молбите са за същото или за друго работно място, когато съществува такава възможност в предприятието;
2. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на непълно работно време на работа на пълно работно време или за увеличаване продължителността на непълното работно време, ако възникне такава възможност;
3. предоставя своевременно на подходящо място в предприятието писмена информация на работниците и служителите за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време, за да се улесни преминаването от работа на пълно работно време на работа на непълно работно време или обратно; тази информация се предоставя и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2;
Може ли работодател да откаже използването на платен годишен отпуск ?
Както и при въвеждането на удължено работно време, така и при позволението за използване на платен годишен отпуск, важна роля играе обема на работа за съответния период. Ако сте решили да „слеете“ почивните празнични дни, но работите в сфера, която е доста по-активна в този период, е напълно възможно молбата Ви за отпуск да бъде отложена.

Чл. 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето.
Ако имате други въпроси свързани с отчитането на работното време или неговите промени съгласно българското законодателство свържете се с нас. ???? 0887238055 skorionrg@gmail.com