ОРИОН РГ | Фрийланс – кариерата на ново време и всичко за нея
16545
single,single-post,postid-16545,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
статия

20 Февр. Фрийланс – кариерата на ново време и всичко за нея

 

Днес ще си говорим за една от най-актуалните теми, късаеща младите предприемачи и хората, които работят на свободна практика а именно кариерата на бъдещето – Фрийланс.

Съгласнo ч.5., ал.2 от Кодекс за социално осигуряване, самоосигуряващи се лица са физическите лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка.

Това са:

 1. Лицата регистрирани като управляващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 2. Лицата, които се занимават с търговия като ЕТ
 3. Собственици или съдружници на капитала в търговски дружества;
 4. Регистрираните земеделски стопани;
 5. Тютюнопроизводителите

Параграф 1, т.29 от допълнителните разпоредби на закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) разяснява кои лица упражняват „свободна професия“. Част от тях са:

 • Адвокатите;
 • Счетоводителите;
 • Преводачите;
 • Нотариусите;
 • Отидорите;
 • Частни съдебни изпълнители;
 • Консултанти;
 • Медицински специалисти;
 • Съдебни заседатели;
 • Експрети към съда и прокуратурата;
 • Представителите на инустриална собственост;
 • Архитектите;
 • Инженерите;
 • Техническите ръководители;
 • Дейците на културата, образованието, изкуството и науката;
 • Застрахователните агенти

и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 • осъществяват за своя сметка професионална дейност;
 • не са регистрирани като еднолични търговци;
 • са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 

Как се осъществява регистрация на самоосигуряващо се лице?

На основание чл. 3, ал.1, т.9 от Закон за регистър БУЛСТАТ, лицата, упражняващи свободна професия, са длъжни да се регистрират в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване. Образец от заявлението можете да видите на страницата на Агенция по вписванията.

Необходими документи за регистрация на лице, упражняващо свободна професия:

 1. Лична карта;
 2. Копие от Допломна за завършено образование или друг документ, доказващ съответната квалификация;
 3. Документ за платена държавна такса;
 4. Попълнено заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице.

След регистрация получавате временно удостоверение с вписан регистрационен номер в регистър Булстат. Това удостоверение има срок на валидност 30 дни. До 3 дни след изтичане на срока вие трябва да се явите отново в регистъра, за да получите карта за идентификация.

Ако правите промяна по вписаните данни, ве сте длъжни в 7дневен срок да заявите за вписване новите данни.

Ако искате да прекратите извършване на дейност, трябва да подадете заявление за заличаване на регистрацията. Заедно със заявлението трябва да върнете и идентификационната карта за регистрация по БУЛСТАТ.

 

 1. Регистрация в НАП

След успешна регистрация в регистър БУЛСТАТ, като следваща стъпка, Вие трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице към НАП.

Длъжни сте да регистрирате началото на трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец в териториалната дирекция на НАП по постоянния Ви адрес в срок от 7 календарни дни от започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установяват с декларация, подадена в срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство.

Образец от декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице можете да намерите на страницата на НАП.

При регистрацията си в НАП декларирате вида на осигуряването си, а именно – като самоосигуряващо се лице.

Регистрацията може да бъде извършена както на място, така и по електронен път, но за тази цел е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

 1. Осигурителна книжка

След като се регистрирате в Регистър Булстат и НАП е необходимо да си закупите осигурителна книжка и да отидете до най-близкото поделение на НОИ, за да Ви се издаде осигурителна книжка. Нужни са ви следните документи:

 • Лична карта;
 • Документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
 • Потвърждение от НАП за регистрация като самоосигуряващо се лиже;

 

Какви декларации са задължени да подават в НАП самоосигуряващите се лица и какви са сроковете за тяхното подаване?

 • Декларацияза започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност –  задължително се подава от самоосигуряващите се лица в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства;
 • Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.). Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях. В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари;
 • Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. – подава се от тези самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход;
 • Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. Тази декларация се подава от самоосигуряващите се лица един път годишно, до 30 април на календарна година, следваща годината за която се отнасят вноските;
 • Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – подава се от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват. Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
 • Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – подава се от самоосигуряващите се лица, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.; 
 • Заявлениепо чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – подава се от самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване желаят да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране;
 • „Справка за окончателния размер на осигурителния доход” (таблица 1) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. С нея те определят окончателния размер на месечния осигурителен доходза съответната година и годишния осигурителен доход. Те са задължени да я представят към годишната данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Когато се подава нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 1 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.

Социални рискове, за които се осигуряват самоосигуряващите се лица:

Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (фонд “Пенсии“, чл. 4, ал.3 от КСО). По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).

Определяне видът на осигуряване на самоосигуряващите се лица:

Видът на осигуряването се заявява от самоосигуряващите се лица чрез подаване на декларация по утвърден образец, в компетентната ТД на НАП в седем дневен срок от започването или възобновяването на трудовата дейност. Ако тази декларация не е подадена в 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).

В случаите, в които самоосигуряващите се са подали декларацията за започване или възобновяване на дейността си след регламентирания седем дневен срок, те се считат за осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

Срок, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си:

Срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, е от 1 до 31 януари на съответната календарна година. В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които самоосигуряващите се прекъсват и възобновяват дейността си или започват нова трудова дейност като самоосигуряващи се (чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).

Осигуритлен доход

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния 650лв., както и по-голям от максималния 3000лв. Месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното общесвтвено осигуряване за съответната година.

Доходът, върху който се внасят осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за родените след 31.12.1959.г самоосигуряващите се лица, е същия като този, върху който дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

Изключения:

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделнски стопани и тютюнопроизводителите е 420лв.

Не се колебайте да се свържете нас, за да ви консултираме как може по бърз и правилен начин да осчетоводите приходите си от свободна практика: ???? 0887238055 ???? skorionrg@gmail.com

Източници: Сайта на НАП и Национален осигурителен институт.